Sanytol dezinfekční osvěžovač vzduchu mentol 300 ml – netDrogerie

odrážky

Čistí vzduch a dezinfikuje povrchy zároveň

Zahubí 999 bakterií plísní a virů včetně viru chřipky typu A H1N1

Odstraňuje příčinu zápachu

Nezanechává skrvrny je šetrný i k textíliím

Eliminuje nepříjemné pachy amp zanechává příjemnou vůni

popis Popis

Tento přípravek si prostě zamilujete Dezinfekční prostředek od Sanytolu totiž brání zápachu tím že eliminuje jeho příčiny Perfektně se tak hodí do vaší kuchyně skříně i automobilu Odstraní i ty nejsilnější zápachy jako je například zatuchlina či tabák a to ze vzduchu pevných ploch i textilií Nádhernou horskou vůni dezinfekčního osvěžovače vzduchu Sanytol jistě oceníte

Použití

Pro dezinfekci vzduchu zavřete v místnosti všechna okna osvěžovač vzduchu Sanytol protřepejte a aplikujte Opusťte místnost a nechte působit 30 minut Poté vyvětrejte
Způsob skladování

Typ Max teplota C

Trvanlivé
50

Příprava a použití

Návod na použití

Dezinfekce povrchů a tkanin Před použitím protřepat Nastříkejte ze vzdálenosti asi 25 cm na předem umytou plochu Nechejte působit 30 minut Na odolné pachy postup opakujte U textilií a choulostivých povrchů vyzkoušejte nejprve na malém málo viditelném místě Nepoužívejte přímo na kůži semiš hedvábí lakované plochy malované nebo natírané dřevo akrylové plasty

Skladování

Chraňte před slunečním zářením Nevystavujte teplotě přesahující 50 C122 F
Podrobná data CLP Regulation
vykřičník Nebezpečí
plamen Nebezpečí
Bezpečnostní varování
NEBEZPEČÍ H222 Extrémně hořlavý aerosol H229 Nádoba je pod tlakem Při zahřívání se může roztrhnout H319 Způsobuje vážné podráždění očí H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky Nepožívat P101 Jeli nutná lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P210 Chraňte před teplem horkými povrchy jiskrami otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení Zákaz kouření P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení P251 Tlakový obal Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách P301P312 PŘI POŽITÍ Necítíteli se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO lékaře Tel 224919293 nebo 224 915 402 P305P351P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování P410P412 Chraňte před slunečním zářením Nevystavujte teplotě přesahující 50 C122 F Nevdechujte páry Biocidní přípravek používejte bezpečně Před použitím čtěte přiložené pokyny Nepoužívejte na jiné účely než pro které je výrobek určen Přípravek rozprašujte krátkým stlačením a celková doba rozprašování by v místnosti o velikosti 10 m² neměla přesáhnout dobu 10 sekund Nestříkejte na potraviny ani na plochy které jsou s nimi v kontaktu Neaplikujte přímo na osoby rostliny ani na domácí zvířata Není potřeba oplachovat s výjímkou povrchů které přicházející do styku s potravinami dětmi s domácími zvířaty dále hračky apod Povrchy kde se domácí zvířata pohybují případně je mohou olizovat je nutné produkt nechat působit 15 minut a poté opláchnout vodou
Jazyky na balení

Čeština
Slovenština
Rozklad popisu
Funkční jméno Dezinfekce osvěžovač
Varianta Svěží mentholová vůně
Komponenty SloženíBiocidní účinná látka PT2AE biphenyl2ol 4gkg a ethanol 3065 gkg
Dále gt 30 alifatické uhlovodíky
Dezinfekční prostředky
Parfémy