Diava tuhá vosková pasta na parkety 360 g

108,90 

Značka: Diava

Katalogové číslo: 62435 Kategorie: Štítek:

Popis

Odrážky Tuhá vosková pasta Vhodná na parkety dřeva linolea apod Leští a konzervuje podlahoviny ze dřeva Vyváří ochranný film který povrch chrání Popis Popis Diava pasta na parkety 360g Tuhá vosková pasta šetrně ošetřuje parkety dřevo linolea apod Tuhá vosková pasta ošetřuje tyto povrchy a chrání je Vytváří film který brání povrch před znečištěním a usnadňuje následnou údržbu Vhodná na leštění a konzervování podlahovin ze dřeva Vaše povrchy tak budou krásné a lesklé na dlouhou dobu Použití Pasta se nanáší měkkým hadříkem a po úplném zaschnutí se vyleští hadrem nebo kartáčem Znečištěnou podlahu nejprve očistíme broušením drátkováním nebo umytím Výrobek Diava pasta na parkety naneseme rovnoměrně na suchou podlahu necháme zaschnout a poté přeleštíme kartáčem nebo hadrem Skladování a použití Způsob skladování Typ Trvanlivé Podrobná data CLP Regulation plamen Nebezpečí vykřičník Nebezpečí životní prostředí Nebezpečí Bezpečnostní varování H228 Hořlavá tuhá látka H315 Dráždí kůži H336 Může způsobit ospalost nebo závratě H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky Pokyny pro bezpečné nakládání P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P210 Chraňte před teplem horkými povrchy jiskrami otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení Zákaz kouření P261 Zamezte vdechování par P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách P280 Používejte ochranné rukavice Pokyny pro první pomoc P301P331P310 PŘI POŽITÍ nevyvolávejte zvracení Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel 224 915 402 224 919 293 nebo lékaře P302P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P304P340 PŘI VDECHNUTÍ Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání Pokyny pro zneškodnění P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu Jazyk produktu Hlavní jazyk návodu čeština Instalační jazyk čeština Jazyky na balení Čeština Slovenština Rozklad popisu Funkční jméno Pasta Varianta Na parkety Komponenty Složení Nízkovroucí hydrogenovaný benzín