Fixinela WC čisticí prostředek s vůní květin 500 ml

63,90 

Značka: Fixinela

Katalogové číslo: 75367 Kategorie: , , Štítek:

Popis

Odrážky Tekutý kyselý čistič na WC mísy umyvadla vany obklady vodovodní baterie Odstraňuje rez a další usazeniny Efektivně likviduje bakterie Hravě si poradí s močovým i vodním kamenem Extrémně silné účinky Popis Popis Fixinela je velice efektivní pomocník v boji proti rzi a dalším nečistotám které odstraňuje velice rychle a s vysokou intenzitou Přípravek můžete použít nejen na WC ale i další povrchy např umyvadla vany obklady vodovodní baterie Z povrchů odstraňuje rez a další usazeniny rozpouští vodní i močový kámen má dezodorační účinky Kromě jeho brilantních výsledků vás jistě potěší příjemná květinová vůně přípravku Použití Naneste na čištěný povrch nechte působit dle znečištění poté opláchněte vodou Skladování a použití Způsob skladování Typ Trvanlivé Podrobná data CLP Regulation vykřičník Varování Bezpečnostní varování Upozornění Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi H315 Dráždí kůži H319 Způsobuje vážné podrážděni oči Pokyny pro bezpečné nakládání P102 Uchovávejte mimo dosah děti P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle První pomoc P301P312 PŘI POŽITÍ Necítíteli se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel 224 915 402 224 919 293 nebo lékaře P302P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P332P313 Při podrážděni kůže Vyhledejte lékařskou pomocošetření P305P351P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování P337P313 Přetrváváli podráždění očí Vyhledejte lékařskou pomocošetření Pokyny k odstranění P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu Jazyk produktu Hlavní jazyk návodu čeština Instalační jazyk čeština Jazyky na balení Čeština Slovenština Rozklad popisu Varianta S příjemnou vůní Komponenty Složení 5 15 kyselina fosforečná lt 5 aniontový tenzid Zahušťovadlo Parfém Barvivo