Krtek čistič odpadů 450 g

101,90 

Značka: Krtek

Katalogové číslo: 61158 Kategorie: Štítek:

Popis

Odrážky Účinné složení Přípravek na pročištění odpadů Odstraňuje běžné nečistoty které se vyskytují v domácnosti Velice agresivní Výborné výsledky Popis Popis Krtek je čistič který je určen pro udržování odpadního a kanalizačního potrubí v domácnostech Snadno a rychle rozpustí kuchyňské a koupelnové odpady jako je např vlasy tuk papír vatu Je velice agresivní Nelze ho použít na hliníkové potrubí Má bezpečnostní víčko Použití Za stálého tlaku na uzávěr otevírejte ve směru šipky Do sifonu vany výlevky umyvadla WC nalijte asi půl litru horké vody Následně vsypte 23 víčka Krtka v závislosti na velikosti sifonu Nechte působit asi 10 minut a pak propláchněte horkou vodou a průchodnost odpadu zkontrolujte větším proudem tekoucí vody Při větším zanesení zopakujte po dvou dnech preventivně provádějte po dvou týdnech Bezpečnostní upozornění Obsahuje hydroxid sodný Pozor žíravina Chraňte oči a před dětmi GHS05 korozivní a žíravé látky Nebezpečí Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí Vždy používej ochranné prostředky na oči a ruce při práci s tímto prostředkem Pozor Může dojít k bouřlivé reakci a roztok z výlevky může vystříknout a způsobit poleptání rukou Při aplikaci přípravku vždy používejte gumové rukavice a obličejový štít Nikdy nevysypávejte větší množství KRTKA do sifonu Obsahuje Hydroxid sodný 98 Nelze použít na hliníkové potrubí Uchovejte mimo dosah dětí Před použitím přečtěte tento výstražný štítek H290 Může být korozivní pro kovy H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít P301P330P331 PŘI POŽITÍ Vypláchněte ústa NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ P303P361P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ nebo s vlasy Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodouosprchujte P304P340 PŘI VDECHNUTÍ Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání P305P351P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKOlékaře Distributor pro ČR Prodej službyobchodní sro