Krtek čistič odpadů 900 g

193,90 

Značka: Krtek

Katalogové číslo: 61156 Kategorie: Štítek:

Popis

Odrážky Silný účinek Vhodný pro potrubí Rozpouští kuchyňské odpady vlasy tuky papír vatu Nepoužívat na hliníkové potrubí Popis Popis Krtek čistič je určen pro udržování odpadního a kanalizačního potrubí v domácnostech Snadno a rychle rozpustí kuchyňské odpadyvlasy tuk papír vatu Je velice agresivní Nelze ho použít na hliníkové potrubí Snadno a hravě si poradí s jakýmkoliv odpadem který se nachází v odtoku Použití Do sifonu umyvadla výlevky vany nebo WC nalijte 05 l velmi horké vody Poté vsypeme 2 3 víčka Krtka Necháme působit 10 minut a pak propláchneme horkou vodou Při větších nečistotách proceduru opakujeme po 2 dnech preventivně po 2 týdnech Bezpečnostní upozornění Obsahuje hydroxid sodný Pozor žíravina Chraňte oči a před dětmi GHS05 korozivní a žíravé látky Nebezpečí Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí Vždy používej ochranné prostředky na oči a ruce při práci s tímto prostředkem Pozor Může dojít k bouřlivé reakci a roztok z výlevky může vystříknout a způsobit poleptání rukou Při aplikaci přípravku vždy používejte gumové rukavice a obličejový štít Nikdy nevysypávejte větší množství KRTKA do sifonu Obsahuje Hydroxid sodný 98 Nelze použít na hliníkové potrubí Uchovejte mimo dosah dětí Před použitím přečtěte tento výstražný štítek H290 Může být korozivní pro kovy H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít P301P330P331 PŘI POŽITÍ Vypláchněte ústa NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ P303P361P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ nebo s vlasy Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodouosprchujte P304P340 PŘI VDECHNUTÍ Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání P305P351P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKOlékaře Distributor pro ČR Prodej službyobchodní sro