Raid elektrický strojek tekutý 30 nocí 21 ml

124,90 

Značka: Raid

Popis

Popis Odpuzovač hmyzu s tekutou náplní na 30 nocí Poskytuje velmi účinnou ochranu působí rychle a trvale proti komárům a ostanímu drobnému létajícímu hmyzu Účinně odpuzuje létající hmyz a to i při otevřených oknech a rozsvícených světlech až po dobu 30 nocí Vlastnosti Rychlá a nepřetržitá ochrana 30 nocí Nízká spotřeba energie Zabíjí komáry skryté za závěsy Účinný i při mírně otevřených oknech a rozsvícených světlech Ochrání místnost do 30 m³ Skladování a použití Způsob skladování Typ Trvanlivé Příprava a použití Návod pro použití Aktivujte odpařovač s 30 minutovým předstihem 1 Odstraňte uzávěr zatlačit a otočit Náplň zašroubujtezatlačte do zajištění do el odpařovače 2 Otočte zástrčkou tak aby náplň byla ve svislé poloze 3 Zasuňte el odpařovač do odpovídající zásuvky až se rozsvítí kontrolní dioda Když je náplň prázdná odpojte odpařovač od el sítě a vyměňte ji za novou 4 Po použití odpojte odpařovač od el sítě Odpařovač s náplní udržujte vždy ve svislé poloze Odpařovač umístěte ve směru průvanu ke spícímu člověku Skladování Minimální doba skladovatelnosti 4 roky od data výroby MAN uvedeného na obale Podrobná data CLP Regulation nebezpečnost pro zdraví Nebezpečí životní prostředí Nebezpečí Bezpečnostní varování Raid elektrický odpařovač s tekutou náplní Nebezpečí Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky Obsahuje destiláty ropné hydrogenované střední Účinná látka 12 g prallethrinu ve 100 g přípravku Jeli nutná lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku Uchovávejte mimo dosah dětí PŘI POŽITÍ Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFROMAČNÍ STŘEDISKOlékaře NEVYVOLÁVEJTE zvracení PŘI STYKU S KŮŽÍ Omyjte velkým množstvím vody Skladujte uzamčené Používejte podle návodu Nepoužívejte v uzavřeném prostoru Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku Během používání el odpařovač ničím nezakrývejte Nedotýkejte se el odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama pokud je zapojen Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária akvária zvířecí a ptačí klece Vypněte filtry u akvárií Nedotýkejte se knotu Uchovávejte odděleně od potravin nápojů a krmiv DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Pokyny pro předcházení vzniku požáru toxicity zásahu el proudem nebo zraněním PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A USCHOVEJTE SI JE VÝSTRAHA Při používání el spotřebičů je nutno vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících POZOR Aby se snížilo riziko zranění a zabránilo hře dětí s tímto zařízením děti jej nesmí používat Když bude zařízení používáno poblíž dětí starších 8 let nebo osob se zvláštními potřebami je nutný neustálý dohled Pro bezpečné použití ho zapojujte jen do správně fungujících el zásuvek na větraném místě kde nemůže přijít do styku s přehozem na postel nebo jinými materiály Nepoužívejte s prodlužovacími kabely nebo rozdvojkami Neponořujte do vody Do zásuvky nad zařízení nic nezapojujte Do odpařovačů Raid používejte jen náplně Raid Tyto pokyny jsou k dispozici na wwwscjproductsinfo Jazyk produktu Hlavní jazyk návodu čeština Instalační jazyk čeština Jazyky na balení Čeština Slovenština Rozklad popisu Funkční jméno Odpařovač Varianta Elektrický s tekutou náplní